มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์)
ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2567 ณ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี

          เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย องคมนตรี และรองประธานมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมฯ

          การตรวจเยี่ยมฯ ครั้งนี้ หน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ได้ร่วมบูรณาการจัดงานมหกรรมสุขภาพด้านการแพทย์เฉพาะทางให้กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2567  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงบริการที่เสมอภาคและเท่าเทียมของประชาชนตามปัญหาสุขภาพที่สำคัญของพื้นที่ มีการจัดกิจกรรม ดังนี้

         1. การบริการตรวจรักษาโรคผิวหนัง จำนวน 114 คน โดย สถาบันโรคผิวหนังร่วมกับบุคลากรจากโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี

         2. การบริการตรวจพัฒนาการเด็ก จำนวน 23 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กที่สงสัยโรคบกพร่องทางการเรียนรู้ (learning disorder) โดย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

         3. การให้คำปรึกษาบุหรี่ สุรา ยาเสพติด จำนวน 5 คน และแจกยาอดบุหรี่ 37 คน โดย สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

          การจัดงานมหกรรมสุขภาพฯ ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนบุคลากรแพทย์และคณะทำงานจากโรงพยาบาล/สถาบันเฉพาะทางในสังกัดกรมการแพทย์ทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และเขตสุขภาพที่ 5 และหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อและสนองตอบปัญหาและความต้องการของพื้นที่