มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

คณะกรรมการมูลนิธิ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
องค์ประธานกรรมการ

นายเกษม   วัฒนชัย
องคมนตรี/รองประธานกรรมการ

พลอากาศเอก ชลิต   พุกผาสุข
องคมนตรี/รองประธานกรรมการ

นายบุญชอบ   สุทธมนัสวงษ์
กรรมการ

นายอินทร์จันทร์   บุราพันธ์
กรรมการ

คุณหญิงอารยา   พิบูลนครินทร์
กรรมการ

นายสำเริง   เอี่ยมสะอาด
กรรมการ

นายพิษณุ   ขันติพงษ์
กรรมการ

นางดารณี   สุวพันธ์
กรรมการ

นายวรศักดิ์   วงศ์วรกุล
กรรมการ

นายสุรสิงห์   วิศรุตรัตน
กรรมการ

นายสว่าง   กองอินทร์
กรรมการ

นายปิยะสกล   สกลสัตยาทร
กรรมการ

นายโสภณ   เมฆธน
กรรมการ

นายสมศักดิ์   อรรฆศิลป์
กรรมการ

นายพงศธร   พอกเพิ่มดี
กรรมการ

นางสาวฐาปณีย์   ธรรมรัตน์นิมิต
กรรมการและเหรัญญิก

พลตรี เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์
กรรมการ

นายฐากร   ธรรมประทีป
กรรมการและเลขานุการ

นายสมมิตร   สิงห์ใจ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ