มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

1.   เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยโรงพยาบาลที่มีความเดือดร้อน

2.  เพื่อทำการศึกษา วิจัย และบูรณะซ่อมแซมอาคารพระราชทาน และปรับปรุงดูแลรักษาภูมิทัศน์ โรงพยาบาล

3.  เพื่อจัดหาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาล

4.  มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลและกระทรวงสาธารณสุขจะร่วมกันดำเนินการช่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

5.  ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

หมายเหตุ โรงพยาบาล หมายถึง โรงพยาบาลที่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลให้การสนับสนุน 11 แห่ง