มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

การบริจาคเงินให้มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

“มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล เป็นองค์การ หรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 895 ตามประกาศกระทรวงการคลัง”

ชื่อบัญชี

มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

เลขที่

067-215229-1

ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขาสวนจิตรลดา

ติดต่อเรื่องการบริจาคเงิน

หากบริจาคเงินแล้ว ประสงค์จะรับใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีขอให้ติดต่อส่งหลักฐานมาที่
กองงานในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10303

โทรศัพท์

02-2801640 ต่อ 129

โทรสาร

02-2801639