มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

ตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิฯ

มูลนิธินี้ชื่อว่า มูลนิธิเทพรัตนเวชซานุกูล ย่อว่า ทวน.

เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Debaratana Vejjanukula Foundation ย่อว่า DVF

เครื่องหมายของมูลนิธิ คือ รูปดอกบัวภายในประกอบด้วยมือประคองเครื่องหมายกาชาดสีแดง
ภายใต้อักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. มีแถบชื่อมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล อยู่ใต้รูปดอกบัว
ดังรูปที่ปรากฏด้านล่างนี้